Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου κτιριακού συγκροτήματος κυριότητας της ΟΣΚ ΑΕ, επί των οδών "Αγ. Μηνά - Ιων. Δραγούμη & Β. Ηρακλείου" στη Θεσσαλονίκη με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης

Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου κτιριακού συγκροτήματος κυριότητας της ΟΣΚ ΑΕ, επί των οδών "Αγ. Μηνά - Ιων. Δραγούμη & Β. Ηρακλείου" στη Θεσσαλονίκη με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο  «ΟΣΚ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 498/192/04-08-2011 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της, προσκαλεί σε προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση ακινήτου κτηριακού συγκροτήματος κυριότητάς της, στη Θεσσαλονίκη και επί των οδών «Αγ. Μηνά – Ιων. Δραγούμη & Β. Παύλου» μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

 

1. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είναι κυρία ενός ακινήτου οικοπέδου μετά των επ’ αυτού ανεγερθέντων τριών κτηρίων και ειδικότερα ενός ακινήτου που περιλαμβάνει κτιριακό συγκρότημα το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Ηρακλείου – Ελευθερίου Βενιζέλου – Αγίου Μηνά – Ίωνος Δραγούμη και έχει προσόψεις επί τριών (3) από τις τέσσερις (4) οδούς και συγκεκριμένα στις Βασιλέως Ηρακλείου– Αγίου Μηνά – Ίωνος Δραγούμη, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται στη παρούσα.

Το κτιριακό συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει έξι (6) διαφορετικούς σε επαφή κτιριακούς όγκους διαφορετικής παλαιότητας και κατασκευής. Τα κτήρια φέρουν τα γράμματα Α, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Γ3. Λεπτομερείς περιγραφή, καθώς και η διάταξή τους, δίνεται στο τοπογραφικό και στις κατόψεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό τεύχος που επισυνάπτεται και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των ως άνω κτηρίων ακινήτων περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Κτίριο – Τμήμα

Έτος Κατασκευής

Ύψος (μ)

Εμβαδόν (μ2)

Κτίριο Α - Υπόγειο

1906

2,40

453,00

Κτίριο Α - Ισόγειο

5,30

558,00

Κτίριο Α - 1ος

4,90

669,00

Κτίριο Β1 - Υπόγειο

1938

3,00

510,00

Κτίριο Β1 - Ισόγειο

4,10

358,00

Κτίριο Β1 – 1ος

2,80

375,00

Κτίριο Β2 - Υπόγειο

1938

3,30

226,00

Κτίριο Β2 - Ισόγειο

4,10

161,00

Κτίριο Β2 - 1ος

2,80

161,00

Κτίριο Γ1 - Ισόγειο

1930

4,10

73,00

Κτίριο Γ1 - 1ος

2,65

73,00

Κτίριο Γ2 - Ισόγειο

1900

6,10

218,20

Κτίριο Γ3 - Υπόγειο

1936

2,90

255,00

Κτίριο Γ3 – Ισόγειο

4,20

243,00

Κτίριο Γ3 - 1ος

2,80

243,00

Σύνολο

4.576,20

 

Η περιοχή του ακινήτου είναι το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στο όριο που εφάπτονται η «παλιά» παραδοσιακή αγορά της πόλης (βορειοδυτικό τμήμα του πολεοδομικού κέντρου) και η «νέα» αγορά (νοτιοανατολικό τμήμα του πολεοδομικού κέντρου). Το Κτήριο Α έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο κτίριο για την ανακαίνιση του θα χρειαστεί να εκδοθεί απόφαση ειδικής ρύθμισης του Άρθρου 4 του Γ.Ο.Κ.

Η παρούσα πρόσκληση και το διαθέσιμο πληροφοριακό τεύχος διατίθεται στους ενδιαφερόμενους  στα γραφεία της εταιρείας, από το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γηπέδων, Φαβιέρου 28 Αθήνα, από την 6 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 7 Οκτωβρίου 2011 κατά την διάρκεια των ωρών 10:00 έως 14:00 έναντι 50 πενήντα Ευρώ (€ 50), μετά από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους.

Για την παραλαβή του πληροφοριακού Δελτίου θα προσκομίζεται σχετική εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου να λάβει πρόσκληση, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax).

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ακινήτων είναι δυνατό να χορηγηθούν προς τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γηπέδων Φαβιέρου 28 Αθήνα.

 

2. Η μίσθωση θα ρυθμίζεται από τις σχετικές με την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. διατάξεις, από όσα ρητά θα συμφωνηθούν στη Σύμβαση Μίσθωσης, από τα αναφερόμενα στα τεύχη προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας και συμπληρωματικά, όπου δεν ρυθμίζεται από τα προηγούμενα, από της περί μισθώσεως διατάξεις των άρθρων 574 - 618 του Αστικού Κώδικα. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην αναβάθμιση του μισθίου με σκοπό την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του. Η αναβάθμιση και αξιοποίηση του ακινήτου περιλαμβάνει τη μελέτη, επισκευή, ανάπτυξη, ανακατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση του κτιριακού συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που ισχύουν βάσει του υφιστάμενου νομικού και πολεοδομικού πλαισίου.

 

 

3. Για την επιλογή του πλέον κατάλληλου Αναδόχου θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΚ Α.Ε. σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί. Επισημαίνεται ότι:

I. Ο Ανάδοχος θα δύναται πέραν της αξιοποίησης του ακινήτου μέσω της ανακαίνισης και αναβάθμισης των υφισταμένων κτηρίων, να επιδιώξει την  περαιτέρω ανάπτυξη του Μισθίου.

II. Οι χρήσεις και λειτουργίες για τις οποίες προβλέπεται η αξιοποίηση του ακινήτου είναι: γραφείων, εστιατορίων και χώρων εστίασης, εμπορικών καταστημάτων και χώρων αναψυχής. Σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να εφαρμοστούν όλες οι χρήσεις αυτές ή και οποιοσδήποτε συνδυασμός κάποιων από αυτές ή και άλλες που δεν αναφέρονται, αλλά θα θεωρηθούν συμβατές με το τοποθεσία και τη χρήση του ακινήτου.

III. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης της ανάπτυξης, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με χρηματοπιστωτικό οργανισμό, θα αποτελεί κριτήριο του διαγωνισμού.

IV. Ο Ανάδοχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται, συντηρεί και εκμεταλλεύεται εμπορικά το κτίριο και θα μεριμνά, αποκλειστικά με δική του ευθύνη και κόστος, για τη φύλαξη, συντήρηση, τις αναγκαίες επισκευές, την καθαριότητα και την ασφάλιση του κτιρίου, αλλά και τη δική του ασφάλιση, καθώς και για την καταβολή όλων των εξόδων λειτουργίας, φύλαξης και συντήρησης και των λοιπών εξόδων, τελών και φόρων και εν γένει βαρών του κτιρίου, όπως λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, ειδικού φόρου υπέρ ΟΤΑ, κλπ.

V. Επίσης θα υποχρεούται να προβαίνει ο ίδιος, με δική του επιμέλεια και δαπάνες, στην έκδοση ή / και αναθεώρηση όλων των απαραίτητων αδειών, ειδικών ρυθμίσεων ή μελετών (όπως οικοδομικές άδειες, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και λοιπών εμπορικών χρήσεων).

VI. H Μίσθωση που θα συναφθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., θα είναι Μακροχρόνια για τριάντα (30) έτη και θα παραχωρεί στο Μισθωτή το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και χρήσης του ακινήτου, ως αντάλλαγμα για την χρηματοδότηση  της ανάπτυξης αυτού.

Ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης χρηματοδότησης της αξιοποίησης του ακινήτου, θα καταβάλει στην ΟΣΚ Α.Ε.:

α. εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα κατά την υπογραφής της σύμβασης και

β. ετήσιο μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της Μίσθωσης.

VII. Ο Ανάδοχος θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ), με έδρα την Ελλάδα, η οποία και θα συμβληθεί κατά την  σύναψη της μακροχρόνιας μισθώσεως.


4. Σκοπός, επομένως, της Μακροχρόνιας Μίσθωσης του ακινήτου θα είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξης του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραπάνω άρθρα 2 και 3 της παρούσας.


5. Οι προτάσεις θα υποβληθούν σφραγισμένες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθμ.30, καθημερινά 10.00 – 14.00 έως και την Παρασκευή 21-10-2011 και θα φέρουν την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ «ΑΓ. ΜΗΝΑ – ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ & Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το άνοιγμα των προτάσεων θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής που θα οριστεί

για το σκοπό αυτό.


6. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων και οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο φυσικό πρόσωπο που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (της υποβολής). Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, νομικά πρόσωπα και συνδεδεμένα με αυτά άλλα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, εμπίπτουν στον παραπάνω λόγο αποκλεισμού.


7. Οι συμμετέχοντες με την πρότασή τους πέραν της εκδηλώσεως του ενδιαφέροντος τους για την σύναψη Μακροχρόνιας Μίσθωσης απαιτείται να υποβάλλουν τα κύρια στοιχεία της προτάσεώς τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ιδιαίτερα τα ανωτέρω άρθρα 3 και 4 και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που ισχύον βάσει του υφιστάμενου νομικού και πολεοδομικού πλαισίου, χωρίς τούτα να συνοδεύονται από προϋπολογισμούς ή προτάσεις περί μισθωμάτων, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε αντίστοιχες δραστηριότητες με αυτές που θα συμπεριληφθούν στις εν λόγω προτάσεις. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, την πρότασή τους και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση.


8. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε  να διαφοροποιήσει τη δομή της διαδικασίας τελικής επιλογής, να προκηρύξει ή όχι διαγωνισμό να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο, να ακυρώσει ή να διακόψει ή να τερματίσει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ή να αναβάλει τη παρούσα διαδικασία, καθώς και να τροποποιήσει επιμέρους όρους.

Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες ή και πρόσθετα στοιχεία από τρίτους, προς επιβεβαίωση των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, αξίωση για αποζημίωση από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα πρόσκληση. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.


9. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μετά το άνοιγμα των προτάσεων, μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με όλους ή κάποιους εκ των συμμετεχόντων για την διασάφηση όρων της προτάσεως, προς σκοπό συντάξεως των πλέον αποδεκτών τευχών για την προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού.


10. Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από το διαγωνισμό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.


Δείτε φωτογραφίες του ακινήτου: 1, 2, 3, 4, 5.


ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα